Uytterhaegen bvba

Ervaring en professionele kwaliteit zijn ons handelsmerk

Algemene voorwaarden

 1. Aanvaarden van de voorwaarden Bij het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden en verzaakt hij aan eigen of enige andere voorwaarde die niet door de BVBA Jan Uytterhaegen schriftelijk goedgekeurd worden. Deze laatste zijn niet tegenstelbaar aan de BVBA Jan Uytterhaegen en blijven derhalve zonder enige uitwerking.
 2. De BVBA Jan Uytterhaegen maakt een offerte voor de door de klant gevraagde diensten en/of goederen en met vermelding van de kostprijs. De vermelde kostprijzen op de offerte zijn exclusief BTW. Bij akkoord ondertekent de klant de offerte en bezorgt deze aan de BVBA Jan Uytterhaegen. De bestelling wordt pas geldig na de ondertekening van de offerte. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van klant via mail, schriftelijk of door elk ander wettelijk bewijsmiddel.
 3. In geval er factoren blijken te zijn die niet gekend of meegedeeld waren bij de opmaak van de offerte, kan de BVBA Jan Uytterhaegen de offerte wijzigen. Dat geldt zowel voor de diensten als goederen. De bvba Jan Uytterhaegen houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de belangen van de klant.
 4. De klant dient er zorg voor te dragen dat voor de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij dient tevens te zorgen voor afgifte op voorhand van de sleutel als de werf gesloten is. De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit.
 5. Indien de klant de bestelling verbreekt of annuleert of indien de bestelling/overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan de BVBA Jan Uytterhaegen een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totaalbedrag.
 6. Klachten en/of bezwaren moet aangetekend worden geformuleerd binnen de 5 dagen na de levering van de goederen en/of ontvangst van de factuur.
 7. De prijs wordt als volgt betaald:
  1. 30% voor de start van de werken
  2. 50% wanneer de werken uitgevoerd door de BVBA Jan Uytterhaegen klaar zijn voor de pleister werken, indien deze van toepassing is.
  3. 20% voor de opstart van de installatie, zowel sanitair als verwarming Bij gebreke aan betaling van een factuur op haar vervaldag, zal de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 25€ en met een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling, ongeacht alle andere uitgaven en gerechtskosten.
 8. Beding van eigendomsvoorbehoud. De BVBA Jan Uytterhaegen blijft eigenaar van de goederen tot aan de volledige betaling van de corresponderende facturen, eventueel verhoogd met intresten. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit in ons voordeel.
 9. Betwistingen worden beslecht voor de rechtbanken van Leuven. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing